Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Hukum Privat

* Anak-anak

 • Mengandung
  • Pembentukan janin: 3:6, 7:189, 22:5, 23:12, 23:13, 23:14, 32:8, 32:9, 35:11, 36:77, 39:6, 53:46, 70:39, 71:14, 75:37, 75:38, 76:2, 77:20, 77:21
  • Waktu yang paling singkat untuk mengandung: 31:14, 46:15
 • Kelahiran
  • Memohon anak: 3:38, 18:46, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 37:100
  • Pemberian nama: 3:36
  • Membunuh anak: 6:137, 6:140, 6:151, 16:58, 16:59, 25:68, 60:12, 81:8, 81:9
  • Anak mengikuti agama ayahnya: 71:27
 • Nasab (keturunan)
  • Mengikuti nasab ayah: 33:5
  • Menasabkan anak kepada selain ayahnya: 33:4, 33:5
  • Anak angkat: 33:4, 33:5, 33:37
  • Memasukkan anak orang lain kepada suami: 60:12
  • Menetapkan keibuan: 58:2
 • Penyusuan
  • Waktu menyusui yang menyebabkan muhrim: 2:233, 46:15
  • Mengambil upah dengan cara menyusui: 2:233, 65:6
 • Merawat anak
  • Orang yang berhak merawat anak: 3:37, 3:44
  • Kasih sayang ibu: 28:10, 28:13
  • Ibu lebih berhak merawat anak: 2:233
 • Nafkah untuk keluarga
  • Perintah memberi nafkah keluarga: 2:177, 2:215, 17:26
  • Orang yang paling berhak diberi nafkah: 2:177, 2:215, 2:233, 2:273, 4:8, 4:36, 17:26, 24:22
  • Sederhana dalam memberi nafkah: 2:233, 17:29, 25:67, 65:6, 65:7
 • Pendidikan anak
  • Cinta orang tua kepada anak: 12:13, 12:64, 12:66, 12:67, 12:84, 12:85
  • Anak sebagai fitnah (cobaan): 3:14, 8:28, 9:85, 18:46, 63:9, 64:15
  • Mendoakan anak dengan keberkahan: 19:6, 25:74, 46:15
  • Bebaikan orang tua bermanfaat untuk anaknya: 18:82
  • Berlaku adil di antara anak-anak: 12:8
  • Nasehat orang tua untuk anaknya: 2:132, 2:133, 11:42, 11:43, 12:5, 12:67, 12:87, 31:13, 31:16, 31:17, 31:18, 31:19
  • Memerintahkan anak untuk selalu berbuat baik: 31:13, 31:17, 31:18, 31:19
  • Pengajaran anak
   • Mengajarkan anak berdikari: 21:78, 21:79
   • Mengajarkan anak beribadat: 2:132, 2:133, 31:17, 66:6
 • Anak yatim
  • Keutamaan memelihara anak yatim: 4:36, 89:17, 93:9
  • Makan harta anak yatim
   • Hukum memakan harta anak yatim dan sanksinya: 4:2, 4:6, 4:10, 107:2
   • Wali memakan harta anak yatim dengan cara yang benar: 4:6, 6:152, 17:34
  • Memelihara anak yatim
   • Makan bersama-sama anak yatim: 2:220
   • Mengembalikan harta anak yatim: 4:6, 6:152
  • Bersedekah kepada anak yatim: 2:83, 2:177, 2:215, 4:8, 76:8, 90:15
  • Berakhirnya masa keyatiman: 4:6, 6:152
 • Kewajiban anak-anak terhadap orang tua
  • Taat kepada orang tua: 9:23, 17:23, 17:24, 29:8, 31:15, 37:102
  • Berbakti kepada orang tua: 2:83, 4:36, 6:151, 12:99, 12:100, 17:23, 17:24, 19:14, 19:32, 29:8, 31:14, 46:15
  • Memberi nafkah kedua orang tua: 2:215, 30:38
  • Nasihat anak kepada orang tua: 19:42, 19:43, 19:44, 19:45
  • Doa untuk orang tua: 14:41, 17:23, 17:24, 19:47, 26:86, 31:14, 71:28
  • Memelihara orang tua: 17:23, 17:24, 29:8, 31:14, 31:15, 46:15

* Perkawinan

 • Perintah nikah: 4:3, 24:32, 30:21
 • Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
 • Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
  • Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6, 33:53
  • Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
   • Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
   • Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
  • Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
  • Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
   • Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
   • Haram menikahi anak tiri: 4:23
   • Haram menikahi ibu tiri: 4:22
  • Kawin lebih dari empat
   • Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
  • Menikahi selain wanita muslimah
   • Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
   • Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221, 60:10
   • Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
  • Muhrim
   • Muhrim perempuan: 24:31, 33:55
   • Muhrim melihat perhiasan wanita: 33:55
  • Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa ‘iddah: 2:235
  • Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24, 4:25
 • Pertunangan
  • Disyariatkannya pertunangan: 2:235
  • Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-laki
   • Memilih wanita
    • Kebebasan memilih wanita: 2:240
    • Cara terbaik memilih wanita: 4:25, 24:3, 25:74
    • Hukum menikahi perawan: 66:5
    • Hukum menikahi janda: 66:5
    • Hukum menikahi penzina: 24:3
    • Memilih wanita yang shaleh: 4:34, 24:26, 25:74, 66:5
    • Hukum menikahi hamba wanita: 4:25, 24:32
   • Melihat wanita: 24:30
   • Hukum wanita melihat laki-laki: 24:31
  • Memperlihatkan wanita kepada peminang: 28:27
  • Hukum nikah: 24:32
  • Hukum nikah muhallil: 2:230
 • Akad nikah
  • Syarat-syarat akad nikah
   • Perwalian dalam akad nikah
    • Syarat adanya wali dalam akad nikah: 2:232
    • Wali kafir atas wanita muslimah: 60:10
    • Menolaknya wali: 2:232, 4:127
   • Syarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
    • Mahar merupakan hak isteri
    • Perkawinan tanpa mahar: 4:4, 4:20, 4:21, 4:24, 4:25, 5:5, 60:10
    • Batas mahar: 2:236, 4:4
    • Sederhana dalam menetapkan mahar: 4:20
    • Pembebasan suami dari mahar: 4:25
    • Menahan mahar dari isteri: 2:237, 4:4
    • Yang boleh dijadikan mahar: 2:229, 4:4, 4:20, 4:21
     • Menjadikan manfaat sebagai mahar: 28:27
     • Sebab wajibnya mahar: 4:21, 4:24
 • Kewajiban suami isteri
  • Kewajiban isteri terhadap suami
   • Ketaatan isteri kepada suami: 4:34
   • Kedurhakaan isteri
    • Cara bergaul dengan isteri yang durhaka: 4:34
    • Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhaka: 4:35
   • Menjaga kehormatan suami dan rumahnya
    • Isteri menjaga rumah suaminya: 4:34
    • Menjaga harta suami: 4:34
  • Kewajiban suami terhadap isteri
   • Berlemah-lembut dengan isteri: 4:19, 4:34, 65:6
   • Memberi nafkah isteri
    • Ukuran nafkah keluarga: 2:233, 65:6, 65:7
   • Pergaulan
    • Pergaulan baik: 2:228, 2:229, 2:231, 4:19, 65:2
    • Lebih condong kepada salah satu sebagian isteri-isteri: 4:129
    • Etika bersetubuh: 2:222, 2:223
    • Tabiat wanita dan akhlaknya: 12:28, 12:30, 12:50, 43:18, 51:29
    • Menyetubuhi wanita yang sedang haid: 2:222
    • Bersetubuh dengan hamba: 4:3, 4:24, 23:6, 33:50, 33:52, 70:30
  • Kewajiban bersama (suami-isteri)
   • Kesetiaaan: 4:129, 7:199
 • Poligami
  • Etika berpoligami
   • Kewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteri: 4:128, 4:129, 33:51
   • Berlaku sama terhadap semua isteri: 4:3, 4:129
  • Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
  • Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14

* Perceraian

 • Talak
  • Mendamaikan di antara suami isteri
   • Kebencian suami kepada isterinya: 4:128
   • Menasihati isteri: 4:34
   • Menjauhi isteri: 4:34
   • Memukul isteri: 4:34
   • Dua orang hakim pada satu pertengkaran: 4:35
  • Hukum talak
   • Disyariatkannya talak: 2:227, 2:229, 2:230, 2:232, 2:236, 4:130, 33:49
  • Bagian-bagian talak
   • Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah): 65:1
   • Talak bid’ah (yang tidak sesuai dengan sunnah): 65:1
   • Talak tiga: 2:229
  • Lafaz-lafaz talak
   • Kebebasan memilih isteri: 33:28, 33:29
  • Rujuk (kembali)
   • Talak yang boleh kembali: 2:228, 2:229, 2:231, 65:2
   • Talak bain (yang tidak boleh kembali)
   • Talak bain bainunah kubra: 2:230
   • Talak sebelum dukhul (digauli): 2:236, 2:237, 33:49
 • Khulu’ (tebusan talak)
  • Menzalimi isteri: 2:229, 2:231, 4:19, 65:6, 2:229
  • Hukum khulu’
 • Li’an (menuduh isteri berbuat zina)
  • Hukum li’an: 24:6
  • Cara-cara li’an: 24:6, 24:7, 24:8, 24:9
 • Islamnya salah seorang dari suami isteri: 60:10, 60:11
 • Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya): 2:226
 • Akibat-akibat perceraian
  • Iddah (masa setelah cerai)
   • Ayat-ayat ‘iddah: 2:228, 65:4
   • Iddah wanita yang tidak haid: 65:4
   • Iddah wanita hamil: 65:4
   • Iddah anak-anak: 65:4
   • Iddah cerai mati
    • Masa ‘iddah cerai mati: 2:234
    • Tempat ‘iddah cerai mati: 2:240
   • Iddah wanita yang sudah digauli: 2:228
   • Iddah wanita yang belum digauli: 33:49
   • Tempat ‘iddah: 65:1, 65:6
   • Berhias setelah ‘iddah: 2:234
   • Merujuk isteri setelah ‘iddah: 2:230
  • Nafkah selama masa ‘iddah
   • Nafkah wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah: 2:233, 65:6, 65:7
   • Tempat tinggal wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah: 2:240, 65:1, 65:6
   • Mut’ah (biaya) untuk isteri yang dicerai: 2:236, 2:237, 2:241, 33:49

* Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)

 • Sebab turunnya ayat zhihar: 58:1
 • Hukum zhihar: 33:4, 58:2
 • Kafarat zhihar: 58:3, 58:4

* Warisan

 • Warisan di awal Islam: 2:180, 4:7, 8:72
 • Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11, 4:12
 • Sebab-sebab terjadinya pewarisan
  • Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11, 4:176, 8:75
  • Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
  • Pewarisan karena hubungan wala’: 4:33
 • Bagian-bagian warisan
  • Warisan karena sumpah setia: 4:33
  • Ashobah (sisa)
   • Ashobah dari jalur anak: 4:11
   • Ashobah dari jalur saudara: 4:176
  • Faraidh (bagian tetap)
   • Warisan anak: 4:11
   • Bagian ayah: 4:11
   • Bagian ibu: 4:11
   • Bagian anak wanita: 4:11
   • Bagian suami: 4:12
   • Bagian isteri: 4:12
   • Bagian saudara wanita: 4:176
 • Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12, 4:176
 • Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s